ANBI geregistreerd

ANBI geregistreerd

ANBI geregistreerd sinds 1 januari 2008
RSIN: 815641047
KVK Nummer: 34228551

ANBI-formulier Stichting Van Achterbergh-Domhof

DOELSTELLING

Stichting Van Achterbergh-Domhof wil kunst, in het bijzonder de keramische kunst, en het onderzoek naar die kunst en wetenschap erover bevorderen. Zij doet dat onder andere door het verstrekken van subsidies.

BELONINGSBELEID

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Wel kunnen zij vacatievergoeding ontvangen voor elke bijgewoonde vergadering en werkelijk gemaakte onkosten declareren. De vacatievergoeding is niet hoger dan de vergoeding per vergadering zoals vastgesteld in artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies (staatsblad 2009, nr. 50)

TOELICHTING OP DE JAARCIJFERS

De Stichting heeft in de afgelopen jaren een groot deel van haar collectie verkocht teneinde fondsen te verwerven met het oog op het vervullen van haar doelstelling. De opbrengsten vinden hun herkomst dan ook niet alleen uit vermogen doch ook uit verkoop. Hierdoor ontstaat een fluctuerend beeld aan de batenzijde. De opbrengsten uit vermogen worden aangewend voor het vervullen van de doelstellingen. Verkoop- opslag- en transportkosten van de collectie beïnvloeden de lastenzijde.